กทปส. เปิดรับสมัครขอทุนวิจัย โครงการประเภทที่ 2

Date: 19 October 2020 By: ช็อกมินต์ 59 Views


กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุน ในโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ภายใต้วงเงิน 73 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

1.โครงการเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในผู้สูงอายุ

2.โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป

3.โครงการทดลองและถ่ายทอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับโรงงานอัจฉริยะ

4.โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนและระบุตำแหน่งการเผาในที่โล่ง

5.โครงการนโยบายสาธารณะด้านการบริหารคลื่นความถี่

6.โครงการจัดทำระบบสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาตำแหน่งวัตถุในอวกาศ

7.โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศของประเทศ

8.โครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม ภูมิสารสนเทศ เพื่อการสาธารณสุขและเตือนภัยในพื้นที่ชายแดน

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบคำขอได้ที่ https://fpma.nbtc.go.th  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-554-8111 และ 02-554-8114 หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ กทปส. ได้ที่ www.facebook.com/BTFPNEWS และ https://btfp.nbtc.go.th

ถูกใจต้องแชร์:

Comments

comments