“๙๙ พระบรมราโชวาท” หนังสือรวมคำสอนจากพ่อหลวง สมบัติล้ำค่าที่พระราชทานไว้แก่ปวงชน (ดาวน์โหลดฟรี) 

Date: 12 October 2017 By: ช็อกชิพ 14447 Views


พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสจำนวนมากที่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” พระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ตลอดเวลาที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ ล้วนเสมือนเป็นเข็มทิศชี้ทางแก่เหล่าพสกนิกร ในการประพฤติปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิต รวมทั้งเป็นแนวทางสำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในช่วงที่เหล่าปวงชนชาวไทยเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของ “พ่อหลวง” รัชกาลที่ 9 ยังคงมีสมบัติล้ำค่าที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ เป็นคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า นั่นก็คือ “พระบรมราโชวาท” และ “พระราชดำรัส” ต่างๆ อาทิ

พระปฐมบรมราชโองการ : …เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม… พระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2493

พระบรมราโชวาทอันเนื่องด้วย “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” : …ชาติบ้านเมืองคือชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ คน ที่จักต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไป โดยสอดคล้องกัน เกื้อกูลกัน และมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกัน…

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหาร อากาศ ตารวจ และอาสาสมัครพลเรือน ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2514

พระราชดำรัสอันเนื่องด้วย “ความเสียสละ ซื่อสัตย์ อดทน” : …ถ้าหากเราชาวไทยยังคงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันโดยทั่วไป อย่างที่ประจักษ์แก่ข้าพเจ้า ในคราวไปเยือนจังหวัดต่างๆ นี้แล้ว ก็จะช่วยเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติ ให้อยู่ในฐานะสามารถเผชิญเหตุการณ์ที่จะมีมาในภายหน้าได้ดี ฉะนั้น ขอทุกฝ่ายจงตั้งจิตร่วมใจกันสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ ยึดมั่นในอุดมคติที่จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประเทศของเราจะได้ เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป…

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาส ขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2499 วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2498

พระบรมราโชวาทอันเนื่องด้วย “ความกตัญญู ความสามัคคี” : …ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ก็เพราะมีผู้ที่ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องมีพวกที่ให้กับพวกที่รับ พวกที่ให้ที่สำคัญที่สุดได้แก่บิดามารดา ต่อมาก็มีครูบาอาจารย์ ผู้ที่ให้นั้นเพราะได้รับก่อนจึงให้ได้ ทุกคนเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะได้รับกำเนิดจากบิดามารดา ได้มาเป็นครูบาอาจารย์ก็เพราะได้รับวิชาความรู้ตกทอดลงมา…

พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจ การศึกษาทั่วราชอาณาจักร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2511

พระราชดำรัสอันเนื่องด้วย “เศรษฐกิจพอเพียง” : …คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุก ประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541

เหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ “พระบรมราโชวาท” และ “พระราชดำรัส” ตลอดการครองราชย์ โดยการรวบรวมของ “กระทรวงวัฒนธรรม” สำหรับเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้น้อมนามาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขสถาพรอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้สนใจสามารถคลิกอ่านแบบออนไลน์หรือดาวน์โหลดเก็บไว้ (ฟรี) ได้ที่ : https://www.m-culture.go.th/mculture_th/download/king9/99RoyalTeachings.pdf

ถูกใจต้องแชร์:

Comments

comments